Seoul Club, South Korea

No.208 Chang Chun-Dong, 2-Ga, Chung-Gu, Seoul, South Korea
Contact person: Yuki